• Ahoj KLUBÁCI
     • Ahoj KLUBÁCI

     • Tak sme opäť doma. Viem , že by ste radšej boli s kamarátmi v škole a v ŠKD. No zatiaľ si môžete tieto chvíle vyplniť rôznymi aktivitami, námetmi a hrami, ktoré si pre Vás pripravili Vaše tety vychovávateľky. Toto všetko a ešte viac nájdete na facebookovej stránke ŠKD Sedmička. Príjemnú zábavu a do skorého videnia 😉  

    • Vianoce v ŠKD
     • Vianoce v ŠKD

     • Ako dobre, že bol v decembri otvorený aspoň 1.stupeň a tiež školský klub, pretože v jednotlivých oddeleniach sa veruže deti nenudili.

      Pripravovali darčeky pre seniorov, vyrábali všelijaké drobnosti pre svojich blízkych, spestrili si miestnosti vianočnou výzdobou.

      Nechýbali ani tradičné vianočné besiedky, žiaľ, len vo svojich ucelených kolektívoch. Napriek tomu zneli tradičné koledy, vianočné pesničky, deti si pod stromčekom rozbalili rôzne prekvapenia od svojich vychovávateliek.

      Tie s deťmi ukončili „klubácky“ kalendárny rok a navzájom si zaželali ŠŤASTNÉ A VESELÉ.

      Vidíme sa v roku 2021!

    • Vianočné a polročné prázdniny
     • Vianočné a polročné prázdniny

     • Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      V zmysle tohto rozhodnutia sa taktiež polročné prázdniny v termíne 1. február 2021 neuskutočnia.

      Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

    • ŠKD: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • ŠKD: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      V novembri sa naše ŠKD s radosťou zúčastnilo podujatia Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a pridali sme do krabíc svoje zrnko, jeden detský výrobok ako súčasť darčeka. Tu je malá ukážka našich výrobkov, ktoré od nás poputovali do sedemdesiatich krabíc od topánok pre seniorov 🙂. 

    • Oznam o netestovaní
     • Oznam o netestovaní

     • Na porade primátora mesta Trenčín – pána Mgr. Richarda Rybníčka – ktorá sa uskutočnila dňa 7. 12. 2020, sa prehodnocovalo testovanie žiakov II. stupňa základných škôl, ich rodičov a zamestnancov škôl a školských zariadení. Po zvážení všetkých okolností bolo rozhodnuté, že testovanie žiakov II. stupňa, ich rodičov a zamestnancov škôl a školských zariadení zriaďovateľ mesto Trenčín v najbližších dňoch organizovať nebude. Zo strany mesta Trenčín je  záujem pripraviť všetko tak, aby žiaci mohli nastúpiť do škôl  v januári 2021.

      O ďalších skutočnostiach Vás budeme priebežne informovať.

    • 3D realita na hodine ANJ
     • 3D realita na hodine ANJ

     • V období distančného vzdelávania veľa učiteľov hľadalo spôsoby, ako vzdelávať žiakov na diaľku efektívne, zábavne a tvorivo. Na hodine anglickeho jazyka v 6. a 7. ročníku kreativitu rozprúdila tvorba 3D reality. Žiaci si vyskúšali svoje technické zručnosti, hľadali fakty, nahrávali hlasové prejavy, zdielali a objavovali aj vo voľnom čase. Ďakujem všetkým deťom za výbornu prácu:)

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Kto chce, dokáže dobré skutky robiť kedykoľvek. Dôkazom toho je aj úspešné zrealizovanie charitatívnej akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Dnes, 4. 12. 2020 sme odovzdali koordinátorke projektu 67 krabíc, naplnených láskou a úctou voči starým ľuďom. Najväčší podiel na tom majú triedy 1. B (p. uč. Rajecká), 4. C (p. uč. Hrnčárová), 6. A (p. uč Macharová M.) a niekoľko detí z rôznych tried. Okrem toho svojou troškou lásky prispeli aj pedagógovia. Veríme, že naše krabičky prinesú radosť všetkým, ku ktorým sa dostanú.

    • Vianočné pesničky
     • Vianočné pesničky

     • Sľúbila som, tak sa hlásim v predvianočnom čase. Keďže včera bola prvá adventná nedeľa, môj manžel Vám posiela do zbierky známe koledy a pekné vianočné pesničky. Je to úprava pre spev a jednoduchý klavír. Obidvaja Vám želáme pekné VIANOCE.

      Spievajte, vyhrávajte, lebo HUDBA LIEČI. Dáša Pádivá

    • ŠKD počas jesene
     • ŠKD počas jesene

     • Jeseň prináša kopec farieb a príjemnej zábavy spojenej so získavaním zručností a nových vedomostí. Ponúka vychádzky spojené s pozorovaním zmien v prírode, zber gaštanov, farebných listov, hru a zábavu, daždivé počasie nám dáva priestor na tvorenie v interiéri. Tradičná Tekvicová párty toho roku nebola, nakoľko opatrenia to nedovoľovali, avšak nič nám nebránilo povenovať sa téme z hľadiska tvorivosti 🙂

    • ŠKD: Sedmičkársky kolotoč
     • ŠKD: Sedmičkársky kolotoč

     • V rámci športových činností a veselej zábavy podnikli sme opäť za dodržania opatrení obľúbený Sedmičkársky kolotoč, pri ktorom deti so svojim oddelením postupne absolvujú kruhový tréning v činnostiach, ako je skákanie na jednej nohe, chôdza po lane, či po čiare na zemi, beh pomedzi kužeľky, alebo i drep s výskokom. Pohyb a dobrá nálada prispieva k budovaniu imunity

    • Poriadok a chaos
     • Poriadok a chaos

     • Tému Poriadok a chaos spracovali žiaci VII. D na hodine výtvarnej výchovy. Ide o usporiadanie prvkov v kompozícii, žiaci si uvedomujú rôzne možnosti zoskupenia veci, hľadajú a dopĺňajú zmysel náhodnosti.

    • Postavičky z lesa
     • Postavičky z lesa

     • Projekt Postavičky z lesa sa skončol. Pozostával z dvoch častí - praktickej a teoretickej. Ukážky majú rôzny stupeň vypracovania - od fantastických až po jednoduchšie prevedenia. Do výroby panáčikov, ktoré mali podobu veveričiek, pávov, tanečníc, čertov, gaštankov, ježkov, rodiniek sa zapojili nielen žiaci 5. ročníka, ale aj ich súrodenci, rodičia a kamaráti. Verím, že Vás spojila dobrá nálada a kreatívna sila:)

    • Dištančné vzdelávanie
     • Dištančné vzdelávanie

     • Od pondelka 26. 10. 2020 dochádza k zmene organizácie vyučovania v základných školách.

      Zmeny sa týkajú žiakov II. stupňa (5. – 9. ročník). Vyučovanie na II. stupni sa presúva do online priestoru - formou dištančného vzdelávania. Dištančné vzdelávanie bude realizované v dvoch režimoch, v tzv. offline vyučovaní a online vyučovaní.

      Offline vyučovanie – žiakom budú zasielané zadania k jednotlivým predmetom a ku konkrétnym hodinám samotnými vyučujúcimi prostredníctvom aplikácie EDUPAGE alebo prostredníctvom emailu. Žiaci si následne budú úlohy vypracovávať v domácom prostredí.

      Online vyučovanie – vyučovanie prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Každé dieťa má - alebo dostane - do aplikácie prístupové kódy.Rozvrh hodín online vyučovania žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov. V aplikácii sa s deťmi následne spojí už konkrétny vyučujúci. Všetky online hodiny môžu byť nahrávané (po súhlase zákonných zástupcov žiakov a pedagóga), aby si ich žiak/žiačka mohli pozrieť spätne, ak nebudú mať prístup v daný čas k počítaču v domácnosti (napr. počítač bude používať súrodenec, rodič). Ak by prišlo ku zmenám zo strany MŠVVaŠ, ihneď Vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie

      Vedenie ZŠ Hodžova, Trenčín

    • Úprava činnosti ŠKD
     • Úprava činnosti ŠKD

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, zo dňa 11.10.2020, bude prevádzka ŠKD upravená s účinnosťou od 13.10.2020 (t. j. utorok):

      Ranná činnosť ŠKD je zrušená do odvolania.

      Popoludňajšia činnosť v jednotlivých oddeleniach bude prebiehať po skončení vyučovania do 16: 30.

    • Opatrenia od 12. októbra 2020
     • Opatrenia od 12. októbra 2020

     • Vážení rodičia žiakov 1. stupňa (1. – 4. ročník)!

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, zo dňa 11. 10. 2020, sa nosenie rúšok počas vyučovacieho procesu (vyučovacích hodín) stáva povinnosťou aj pre žiakov 1. stupňa.
      V platnosti ostáva povinnosť nosenia rúšok (alebo iného prekrytia úst a nosa) v interiéri školy (pohyb na chodbách, toaletách a pod.). V jedálni platia pôvodné usmernenia ako doposiaľ.

      Ďakujeme za pochopenie,

      S pozdravom

      Mgr. Patrik Zelenka, riaditeľ ZŠ Hodžova

    • Športové krúžky
     • Športové krúžky

     • Na základe súčasnej epidemiologickej situácie je činnosť športových krúžkov pozastavená až do odvolania.