• Školský podporný tím

   Naša škola je otvorená pre vzdelávanie všetkých žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej individuálnym potrebám žiaka a možnostiam školy. V škole pracuje školský podporný tím zložený z odborných a pedagogických zamestnancov, ktorí spolupracujú najmä s triednymi učiteľmi a so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie. Žiaci majú zabezpečenú psychologickú, sociálno-pedagogickú, špeciálno-pedagogickú starostlivosť a výchovné/kariérne poradenstvo v priestoroch školy v pravidelných intervaloch alebo podľa potreby individuálnou alebo skupinovou formou.

   Kontakty na členov ŠPT:

   Školský špeciálny pedagóg

   Mgr. Denisa Pavlíková specped@sedmicka.eu

   Mgr. Dana Balážová balazova@sedmicka.eu

    

   Sociálny pedagóg

   Mgr. Ľuboš Golian socped@sedmicka.eu

    

   Školský psychológ

   Mgr. Zuzana Bušová psycholog@sedmicka.eu

    

   Výchovný/kariérový poradca

   Mgr. Katarína Psotná poradca@sedmicka.eu

   Konzultačné hodiny:  štvrtok

    

   Aké úlohy má školský podporný tím?

   • Poradenstvo a podpora žiakom, rodičom, učiteľom,
   • cielená intervencia: reedukácia porúch učenia, skupinová i individuálna podporná terapia,
   • preventívne programy v triedach – besedy, diskusie – rozvoj zdravej sociálnej klímy, zvládanie ťažkých životných situácií...,
   • kariérne poradenstvo,
   • aktívna spolupráca s CPPPaP/CŠPP, sieťovanie s inými subjektmi (kuratela, polícia, lekári...).