• Školský psychológ

   • Mgr. Zuzana Bušová

    email: psycholog@sedmicka.eu

    V tomto období školská psychologička poskytuje podporu rodičom telefonicky alebo mailom.

    Konzultácie u školskej psychologičky je potrebné si dohodnúť vždy vopred telefonicky na sekretariáte školy (032 74 35 537) alebo mailom (psycholog@sedmicka.eu).

    Školský psychológ vykonáva nasledujúce činnosti:

    • Konzultačno-poradenské služby žiakom, rodičom a učiteľom.
    • Pomoc pri predchádzaní vzniku problémov, riešení už vzniknutých problémov, zmierňovaní následkov takých problémov.
    • Poskytuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
    • Pracuje s jednotlivcami alebo skupinami a tiež s triedami.
    • Spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom pri výchovno-vzdelávacom procese individuálne začlenených žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
    • Spolupracuje s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie na škole.
    • Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach.
    • Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
    • Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

     

    Linky pomoci: