• História

   • Základná škola na Hodžovej ulici v Trenčíne sa nachádza uprostred sídliska Sihoť, v ktorom žije približne 15-tisíc obyvateľov. Areál školy tvoria dva veľké, navzájom prepojené pavilóny s dvoma telocvičňami a dvoma jedálňami. 

    Výstavba budovy školy sa začala v máji 1964. Škola bola organizačne zriadená 21. septembra 1965. Zo začiatku sa však učilo v priestoroch iných ZŠ.

    Plnoorganizované vyučovanie sa v novej budove školy začalo 22. januára 1966. Škola vtedy mala 28 tried, navštevovalo ju 790 žiakov. Postupnými dostavbami škola nadobudla svoju súčasnú podobu.

    Vo funkcii riaditeľa na škole pôsobili:
    Mgr. Milan Harinek (1965 - 1981)
    Mgr. Eduard Beck (1981 - 1985)
    PaedDr. Ernest Broska (1985 - 1991)
    Mgr. Marián Lopatka (1991 - 2019)
    Mgr. Patrik Zelenka (od 2019)

    1. septembra 1978 bola otvorená prvá trieda so zameraním na ľadový hokej. Odvtedy sa každý rok v piatom ročníku otvára nová hokejová trieda. 
    Na 7. ZŠ v Trenčíne vyrástlo veľké množstvo úspešných hokejistov (napr.  M. Gáborík, D. Graňák, M. a M. Hossovci, Z. Chára, B. Jánoš, A. Meszároš, J. Pardavý, B. Radivojevič, Ľ. Sekeráš, T. Záborský...), ktorí v súčasnosti pôsobia v rôznych kluboch na Slovensku i v zahraničí.
    Intenzívne budovanie spolupráce s inými školami sa začalo od školského roku 1973/1974 vytvorením družobných vzťahov so školou v Nivnici na Morave. 
    V školskom roku 1977/1978 boli nadviazané kontakty so školou v Ermslebene (vtedajšia NDR), ktoré sa využívali na prehĺbenie poznatkov a skúseností pedagógov pri vyučovaní nemeckého jazyka.
    V októbri 1993 boli nadviazané družobné vzťahy so základnou školou vo Viedni (14. obvod). Každoročne sa organizovali vzájomné výmenné pobyty žiakov i učiteľov.

    Školský klub detí Sedmička je v Trenčíne známy svojou bohatou činnosťou. Pobyt v ňom je pre deti naplnený spevom, diskotékami, športovými súťažami, prípravou kultúrnych programov, vlastnými módnymi prehliadkami... Pravidelne organizuje zaujímavé prázdninové tábory ŠKD.

    Od školského roka 1997/1998 sa od 3. ročníka začalo učiť podľa plánov s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. V škole sa vyučuje anglický, nemecký a ruský jazyk.

    V roku 2001 bola škola vybratá medzi školy podporované projektom Infovek. V školskom roku 2002/2003 bola vďaka tomuto projektu na škole zriadená prvá počítačová učebňa s pripojením na internet. V súčasnosti má škola 4 počítačové učebne (na 1. a 2. stupni)

    V rokoch 2003 a 2004 sa škola úspešne zapojila do projektu Otvorená škola.