• Výchovný poradca

   • Mgr. Katarína Psotná

    email: poradca@sedmicka.eu
    konzultačný deň: štvrtok


    • poradenský servis pre rodičov a žiakov v oblasti profesionálnej orientácie
    • informácie o možnostiach štúdia na SŠ
    • pomoc pri výbere SŠ podľa prospechu a záujmu

    aktualizované informácie ministra školstva: rozhodnutie_ministra_4.1.2021.pdf


     

    Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok do stredných škôl - podľa usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 23.2.2021

     

    1. Zákonný zástupca má povinnosť doručiť do základnej školy prihlášky na stredné školy s talentovými aj netalentovými odbormi do 8.apríla 2021.
    2. Prihlášky sú pripravované výchovnou poradkyňou na základe tlačiva, ktoré zákonný zástupca obdrží od výchovnej poradkyne začiatkom marca (tlačivo sa bude týkať už iba škôl, kde sa nerobia talentové skúšky - gymnáziá, SOŠ, priemyslovky....).
    3. Základná škola prihlášku odosiela na príslušnú strednú školu do 16.apríla 2021.
    4. Na prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka (potvrdenie od lekára)

    len ak ide o tieto odbory:

    2275 H hutník

    2433 H obrábač kovov

    3661 H murár

    3663 H tesár

    3684 H strechár

    3762 H železničiar

    4575 H mechanizátor lesnej výroby

    5371 H sanitár 

    Všetky študijné zdravotnícke odbory  na stredných zdravotníckych školách

    8227 Q tanec

    9245 M ochrana osôb a majetku

     

    Tlačivo o zdravotnej spôsobilosti žiaka:
    https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf

    1. Do 26.2.2021 každá stredná škola zverejní podmienky prijatia na štúdium v strednej škole = kritériá prijímacieho konania.
    2. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:
      
    • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby - vzhľadom na počet uchádzačov - aj 4. mája 2021,
    • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby - vzhľadom na počet uchádzačov - aj 11. mája 2021.

     

    Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania- školy s talentovými odbormi v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:
     

    • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
    • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021,
    •  športovým školám bude umožnené konať skúšky na overenie špeciálneho nadania pre zimné športy aj v skoršom ako májovom termíne, avšak iba v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a usmernenia ministerstva ohľadom konkrétneho termínu konania skúšok.
    1. Riaditeľ strednej školy do 20.mája 2021 rozhodne o prijatí/neprijatí žiaka a zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov.
      
    2. Zákonný zástupca žiaka do 25. mája 2021 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium: https://www.minedu.sk/data/att/18514.pdf

     

    Úplné znenie usmernenia zo dňa 23.2.2021 nájdete na stránke:

    https://www.minedu.sk/data/att/18789.pdf

     


    Stredné školy v Trenčíne:

    Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne - www.gymnaziumtrencin.sk
    Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne - www.piar.gtn.sk
    Súkromné gymnázium FUTURUM - www.sgfuturum.sk

    Dopravná akadémia Trenčín - ww.dopravnaakademia.sk
    Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín - www.oa-tn.edupage.org
    Stredná športová škola Trenčín - www.sportovaskolatn.sk
    Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín  - www.spssstantn.sk
    Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín - www.sosostn.sk
    Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín - www.sostn.sk
    Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín - www.soslt.edupage.org
    Stredná zdravotná škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - www.szstn.sk
    Škola umeleckého priemyslu Trenčín - www.sustn.sk
    Súkromná stredná odborná škola - www.ssostn.edupage.org


    Stredné školy v okolí Trenčína:

    Gymnázium Dubnica n. V. - www.gymdb.sk
    Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto n. V. - www.gmrsnm.edu.sk

    Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - www.spsdub.sk
    Spojená katolícka škola Nemšová - www.sksnemsova.sk
    Stredná odborná škola Nové mesto n. V. - www.prvasosnmnv.sk
    Stredná odborná škola Pruské - www.sospruske.edupage.org