• Výchovný poradca

   • Mgr. Katarína Psotná

    email: poradca@sedmicka.eu
    konzultačný deň: štvrtok


    • poradenský servis pre rodičov a žiakov v oblasti profesionálnej orientácie
    • informácie o možnostiach štúdia na SŠ
    • pomoc pri výbere SŠ podľa prospechu a záujmu

    Vyučovanie v školách je prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

    S uvedeným opatrením súvisia aj zmeny v dôležitých termínoch prijímacích pohovorov na stredné školy:

    • Prihlášky do stredných škôl bude možné podať do 15. mája 2020
    • MŠVVaŠ SR mimoriadne upúšťa od povinnosti potvrdenia prihlášky lekárom o zdravotnom stave dieťaťa
    • Prijímacie skúšky do stredných škôl (vrátane talentových) sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020


    Ďalšie informácie: www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/


    Oznam o administrácii prihlášok na stredné školy (20. 4. 2020):
    Administracia_prihlasok_na_SS.pdf


    Informácie budeme aktualizovať podľa pokynov MŠVVaŠ SR.


    Stredné školy v Trenčíne:

    Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne - www.gymnaziumtrencin.sk
    Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne - www.piar.gtn.sk
    Súkromné gymnázium FUTURUM - www.sgfuturum.sk

    Dopravná akadémia Trenčín - ww.dopravnaakademia.sk
    Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín - www.oa-tn.edupage.org
    Stredná športová škola Trenčín - www.sportovaskolatn.sk
    Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín  - www.spssstantn.sk
    Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín - www.sosostn.sk
    Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín - www.sostn.sk
    Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín - www.soslt.edupage.org
    Stredná zdravotná škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - www.szstn.sk
    Škola umeleckého priemyslu Trenčín - www.sustn.sk
    Súkromná stredná odborná škola - www.ssostn.edupage.org


    Stredné školy v okolí Trenčína:

    Gymnázium Dubnica n. V. - www.gymdb.sk
    Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto n. V. - www.gmrsnm.edu.sk

    Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - www.spsdub.sk
    Spojená katolícka škola Nemšová - www.sksnemsova.sk
    Stredná odborná škola Nové mesto n. V. - www.prvasosnmnv.sk
    Stredná odborná škola Pruské - www.sospruske.edupage.org