• Výchovný poradca

   • Mgr. Katarína Psotná

    email: poradca@sedmicka.eu
    konzultačný deň: štvrtok


         Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s vedením školy, s triednymi učiteľmi, psychologičkou, špeciálnymi pedagogičkami, sociálnym pracovníkom, pedagogicko-psychologickou poradňou.

         V oblasti kariérového poradenstva poskytuje poradenský servis pre rodičov  a žiakov. Informuje o možnostiach štúdia v jednotlivých stredných školách. Umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi stredných škôl, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje exkurzie a účasť na prezentáciách stredných škôl.

     

    Poradenské služby výchovného a kariérového poradcu

    • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémoch v rámci kompetencie výchovného poradcu.
    • Poskytuje pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti výberu povolania so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.
    • Spolupracuje so školským výpočtovým strediskom, strednými školami, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, úradom práce, vedením školy, ORPZ.
    • Organizuje besedy, exkurzie na vybrané stredné školy.
    • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.

    Testovanie 9 - 2022

    6. 4. 2022 -  riadny termín

    21. 4. 2022 -  náhradný termín

     

    Testovanie 5 - 2022

    18. 5. 2022 - riadny termín

    Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:  www.svslm.sk


    Webové stránky s informáciami pre žiakov a zákonných zástupcov:

    www.minedu.sk  – portál MŠVVaŠ SR
    www.modernaskola.sk – rodičovský servis – informácie rôzneho druhu o výchove a vzdelávaní i prijímacom konaní na SŠ
    www.prevenciasikanovania.sk – nový portál pre rodičov a učiteľov, kde nájdete informácie  o problémoch detí, rady, ako ich riešiť, kontakty na inštitúcie, legislatívu, teóriu a prax, on-line poradňu. Stránka vznikla ako súčasť projektu odbúranie násilia v školách s podporou MŠVVaŠ SR

    www.potrebyovp.skwww.dualnysystem.sk - informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania
    www.stredneskoly.sk
    www.kamposkole.sk
    www.povolania.eu
    https://www.komposyt.sk/

    www.skoly-info.sk
    www.svetprace.sk


    Linky pomoci:


    SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

         Štúdium v systéme duálneho vzdelávania znamená, že Vaše dieťa absolvuje teoretické vyučovanie v škole, praktické vyučovanie u konkrétneho zamestnávateľa. Po ukončení strednej odbornej školy úspešní žiaci nastúpia do zamestnania k danému zamestnávateľovi alebo môžu po dohode so zamestnávateľom pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Na rozdiel od rovesníkov z klasickej formy štúdia získajú na trhu práce konkurenčnú výhodu, a to najmä v zručnostiach či znalostiach získaných praxou priamo u zamestnávateľa.

    Štúdiom na škole v systéme duálneho vzdelávania Vaše dieťa získa:

    • absolvovanie žiadaného odboru na trhu práce,
    • praktickú prípravu v reálnych podmienkach u konkrétneho zamestnávateľa počas celého štúdia,
    • zvládne prácu s najmodernejšími technológiami, materiálmi, zariadeniami,
    • možnosť zárobku už na strednej škole (podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu),
    • stravovanie, ubytovanie v školskom internáte, cestovné a iné benefity poskytované zamestnávateľom,
    • bude začlenené do pracovného kolektívu zamestnávateľa už počas štúdia,
    • možnosť absolvovať kurzy, stáže s pomocou zamestnávateľa,
    • prácu po úspešnom ukončení strednej odbornej školy.

    Čo potrebujete vedieť?

    Žiak vstupuje do systému duálneho vzdelávania prostredníctvom zamestnávateľa a podpisuje s ním učebnú zmluvu.

    Ktoré odbory možno takto študovať?

    Trojročné a štvorročné študijné a učebné odbory ukončené buď výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške, alebo maturitným vysvedčením.

    Ako postupovať pri podávaní prihlášky?

    • Žiak spolu so zákonným zástupcom si vyberie povolanie, ktoré by chcel vykonávať a zamestnávateľa, u ktorého chce po ukončení štúdia pracovať na základe ponuky učebných miest.
    • Žiak spolu so zákonným zástupcom kontaktuje zamestnávateľa, s ktorým si dohodne podmienky (štipendium, možnosti školení, kariérny postup po ukončení štúdia, podporu ubytovania, odmenu     za produktívnu prácu a i.) a prijatie do systému duálneho vzdelávania.
    • Zamestnávateľ vystaví žiakovi potvrdenie pre účely prijímacieho konania na strednej škole, s ktorou má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
    • Žiak spolu s prihláškou na danú strednú odbornú školu pošle aj potvrdenie od zamestnávateľa a absolvuje prijímacie konanie. Po prijatí na školu žiak spolu so zákonným zástupcom podpíše so zamestnávateľom učebnú zmluvu, a to do 31. augusta.
    • Od 1. septembra žiak nastúpi na strednú odbornú školu a k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie.

     Potrebujete viac informácií?

    Navštívte stránky www.dualnysystem.sk a www.potrebyovp.sk, kde nájdete presný postup, ako vstúpiť     do systému duálneho vzdelávania, zoznam odborov, škôl, zamestnávateľov zaradených v systéme duálneho vzdelávania.


    Zoznam stredných škôl v Trenčíne a okolí

    Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín www.glstn.sk
    Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčín www.piar.gtn.sk
    Súkromné gymnázium Futurum, Trenčín www.sgfuturum.sk
    Obchodná akadémia, Trenčín oa-tn.edupage.org
    Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Trenčín szstn.edupage.org
    Stredná priemyselná škola stavebná E. Belluša, Trenčín www.sstn.edupage.org
    Škola umeleckého priemyslu, Trenčín www.suptn.sk
    Stredná športová škola, Trenčín www.sportovaskolatn.sk
    Súkromná stredná odborná škola, Trenčín ssostn.edupage.sk
    SOŠ obchodu a služieb, Trenčín jilemak.edupage.org
    SOŠ Pod Sokolicami, Trenčín www.sostn.sk/kontakty
    SOŠ pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín www.pasatn.sk
    SOŠ letecko - technická, Trenčín soslt.edupage.org
    Stredná odborná škola dopravná, Trenčín dopravna.edupage.org
    Gymnázium, Dubnica nad Váhom gymdb.edupage.org
    Spojená škola sv. J. Bosca, Nová Dubnica www.ssnd.sk
    Gymnázium M.R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom www.gymnm.sk
    Bilingválne slovensko-španielske gymnázium, NMnV   www.bilgymnmv.edupage.org
    Súkromná stredná športová škola, Tr. Teplice  www.sportovegymnazium.sk
    SPŠ, Dubnica nad Váhom www.spsdub.sk
    SOŠ, Dubnica nad Váhom www.sosdca.edupage.sk
    SPŠ Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom www.spsnmnv.sk
    Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Piešťany www.hastropy.sk
    SOŠ Pruské www.sospruske.edupage.org
    SOŠ Lednické Rovne www.sossklarska.sk
    SOŠ Stará Turá www.sosst.sk
    SOŠ záhradnícka, Piešťany www.szaspn.sk/