• Výchovný poradca

   • Mgr. Katarína Psotná

    email: poradca@sedmicka.eu
    konzultačný deň: štvrtok


    • poradenský servis pre rodičov a žiakov v oblasti profesionálnej orientácie
    • informácie o možnostiach štúdia na SŠ
    • pomoc pri výbere SŠ podľa prospechu a záujmu

    aktualizované informácie ministra školstva: rozhodnutie_ministra_4.1.2021.pdf


    Harmonogram_prijimacieho_pokracovania_2020_-2021.pdf

    Tlacivo_-_5._rocnik_.doc

    Zavazny_zaujem_o_stredne_skoly_-_9._rocnik_.doc


    Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok na stredné školy - podľa usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 23.2.2021

     

    1. Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť podať si prihlášky na stredné školy s talentovými

    aj netalentovými odbormi do 8. apríla 2021.

     

    !!!!  Zároveň má ZZ povinnosť priložiť k prihláškam fotokópiu vysvedčenia za 8. ročník, nakoľko väčšina škôl bude brať do úvahy známky za polročné vysvedčenie z 8. ročníka.

    Preto prosíme rodičov, aby mali fotokópie pripravené a priniesli ich začiatkom apríla, kedy sa budú prihlášky kontrolovať a podpisovať - presný termín upresníme.

     

    Pozor - tento oznam sa týka i rodičov, ktorí už minulý týždeň podpisovali prihlášky

    do talentových škôl - prosím Vás, aby ste ČO NAJSKÔR - t.j. max. do 12.3.2021 - priniesli

    do základnej školy minimálne 1 fotokópiu vysvedčenia za 8. ročník !!!!

     

    1. Prihlášky sú pripravované výchovnou poradkyňou na základe tlačiva - záväzného rozhodnutia -ktoré zákonný zástupca obdrží od výchovnej poradkyne začiatkom marca (do tlačiva rodič vpisuje už iba školy, kde sa nerobia talentové skúšky - gymnáziá, SOŠ, priemyslovky,....).

    Tlačivo je prístupné i na stránke našej školy.

    ZZ musí výchovnej poradkyni tlačivo  odoslať najneskôr do 22.3.2021. O administrácii - resp. termíne kontroly a podpisovania prihlášok, prinesení fotokópie vysvedčenia za 8. ročník - bude základná škola informovať rodičov cez EduPage.

    Základná škola prihlášku odosiela na príslušnú strednú školu do 16.apríla 2021.

     

    1. K prihláške sa vyžaduje priloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka (potvrdenie od lekára), len ak ide o tieto odbory:

    2275 H hutník

    2433 H obrábač kovov

    3661 H murár

    3663 H tesár

    3684 H strechár

    3762 H železničiar

    4575 H mechanizátor lesnej výroby

    5371 H sanitár 

    Všetky študijné zdravotnícke odbory  na stredných zdravotníckych školách

    8227 Q tanec

    9245 M ochrana osôb a majetku

     

    Tlačivo o zdravotnej spôsobilosti žiaka:
    https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf

     

    1. Do 26.2.2021 každá stredná škola zverejní podmienky prijatia na štúdium v strednej škole = kritériá prijímacieho konania.

     

    1. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:
      
    • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby - vzhľadom na počet uchádzačov - aj 4. mája 2021,
    • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby - vzhľadom na počet uchádzačov - aj 11. mája 2021.

     

    Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania- školy s talentovými odbormi v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:
     

    • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
    • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021,
    •  športovým školám bude umožnené konať skúšky na overenie špeciálneho nadania pre zimné športy aj v skoršom ako májovom termíne, avšak iba v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a usmernenia ministerstva ohľadom konkrétneho termínu konania skúšok.

     

    1. Riaditeľ strednej školy do 20.mája 2021 rozhodne o prijatí/neprijatí žiaka a zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov.
      
    2. Zákonný zástupca žiaka do 25. mája 2021 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium.

    Tlačivo:
    https://www.minedu.sk/data/att/18514.pdf

     

    Úplné znenie usmernenia zo dňa 23.2.2021 nájdete na stránke:

    https://www.minedu.sk/data/att/18789.pdf