• Školský špeciálny pedagóg

    • Mgr. Denisa Pavlíková
     Mgr. Dana Balážová

     specped@sedmicka.eu
     balazova@sedmicka.eu


     Konzultačné hodiny:

     Utorok:  12,30 hod. - 14,00 hod.
     Štvrtok:  12,30 hod. - 14,00 hod.

     Stretnutie je možné dohodnúť aj v inom čase.

     Konzultácie u školského špeciálneho pedagóga je potrebné si dohodnúť vždy vopred telefonicky na sekretariáte školy (032 74 35 537) alebo mailom.
     Nájdete nás: 2. poschodie – B204


     Prácu školského špeciálneho pedagóga možno rozdeliť do 4 oblastí:

     • Práca so žiakmi
     • Spolupráca s učiteľmi
     • Spolupráca s rodičmi
     • Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

      

     Práca so žiakmi:

     • Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.
     • Reedukačné hodiny sú zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. U každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. To znamená, že  sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity, napr. technika čítania, čítanie s porozumením, rozvoj zrakového a sluchového vnímania, rozvíjanie slovnej zásoby, rozvoj pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj grafomotoriky, jemnej motoriky, rozvíjanie matematických schopností, a pod.
     • Školský špeciálny pedagóg taktiež pracuje s deťmi na základe aktuálnej potreby – hlavne pri písaní testov písomných prác a diktátov po predchádzajúcej príprave.
     • Na individuálnych hodinách sú používané rôzne pomôcky, odborná literatúra, pracovné listy (RAABE), pracovné listy upravené podľa potreby žiaka, počítačové programy (DYSCOM, určený pre prácu s deťmi s vývinovými poruchami učenia), didaktické hry, puzzle, skladačky, čitateľské tabuľky, atď.

      

      

     Spolupráca s učiteľmi:

     • Školský špeciálny pedagóg pomáha a radí učiteľom pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
     • Spolu s triednymi učiteľmi sa podieľajú na príprave individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre individuálne integrovaných žiakov z tých predmetov, do ktorých sa premietajú špecifické problémy, ktoré vyplývajú z ich diagnózy.
     • Priebežne s učiteľmi konzultuje prípadné zmeny v individuálnom vzdelávacom programe a informuje ich o aktuálnom stave u jednotlivých žiakov.


     Spolupráca s rodičmi:

     • Špeciálny pedagóg sa snaží do spolupráce čo najviac zaangažovať rodičov žiakov, aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia.
     • Prebieha vzájomná výmena skúseností medzi rodičmi, špeciálnym pedagógom a učiteľmi a spoločne sa snažia nájsť postup pri edukačnom pôsobení na dieťa pri prekonávaní jeho špecifických potrieb.
     • Súčasťou spolupráce s rodičmi je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolupráca rodiny a školy pri plnení si školských povinností.

      
     Spolupráca so špecializovanými zariadeniami:

     • CPPPaP
     • CŠPP
     • Sociálna kuratela, detský lekár...