• Sociálny pedagóg

   • Mgr. Ľuboš Golian
     

    pondelok 7:00 -15:00 (13:30 - 15:00 konzultácie pre rodičov)
    utorok 7:30 -16:00 (13:30 - 15:00 konzultácie pre rodičov)
    streda 7:30 -16:00 (13:30 - 15:00 konzultácie pre rodičov)
    štvrtok 7:00 -15:00 (13:30 - 15:00 konzultácie pre rodičov)
    piatok 7:30 -14:30  

     

    V prípade neprítomnosti soc. pedagóga si môžete dohodnúť konzultácie a poradenstvo na sekretariáte školy. Tel.: 032/74 355 37

    Prosíme rodičov žiakov v hmotnej núdzi, ktorí poberajú dotáciu na stravu v školskej jedálni, aby si potvrdenia z UPSVaR - vybavili vždy:

    • v mesaci august (pred zahájením nového školského roka)
    • v mesiaci december (pred začiatkom nového kalendárneho roka).

    Činnosť sociálneho pedagóga:

    • problematika zanedbávania povinnej školskej dochádzky (záškoláctvo)
    • prevencia sociálno-patologických javov (šikanovanie, kriminalita maloletých, zneužívanie návykových látok).
    • vedie dokumentáciu žiakov na podporu k stravovacím návykom dieťaťa (hmotná núdza, dotácia na stravu v školskej jedálni) a dokumentáciu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
    • rieši problémové situácie rodinného prostredia (konzultácie s rodičmi žiakov) a poskytuje rodičom informácie o možnostiach zlepšenia ich sociálnej situácie resp. ich odporúča na iné inštitúcie pomoci (ÚPSVaR, MV – odd. soc. služieb a pod.)
    • organizuje preventívnu činnosť – prednášky a besedy na potláčanie soc. patologických javov: šikanovanie, kyberšikana, drogové závislosti, prevencia AIDS a pod.
    • spolupráca s inštitúciami:

    ÚPSVaR TN – oddelenie sociálnej kurately pre maloletých
    MÚ TN odd. sociálnej pomoci
    PZ SR TN oddelenie prevencie kriminality
    Mestská Polícia Trenčín
    Centrum Pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP  TN)


    Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa:
    dotacia_na_stravu.pdf


    UPOZORNENIE  PRE  ŽIAKOV  A RODIČOV

    Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

    Sociálny pedagóg informuje rodičov, žiakov, pedagógov o znení § 19 zákona č. 245/208 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), že ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

    Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad o jeho neprítomnosti.

    Z pohľadu právnych predpisov pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky sa rozumie stav, keď žiak má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní v kalendárnom mesiaci viac ako 15 vyučovacích hodín alebo viac ako 60 hodín za školský rok.

    (§ 5 ods. 12 zákona 596/2003 Z. z.)

    1. Každú neospravedlnenú hodinu rieši triedny učiteľ (v spolupráci so sociálnym pedagógom), so zákonným zástupcom žiaka a ihneď prijímajú opatrenia na zamedzenie záškoláctva.
    2. Ak žiak neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín nahlasuje škola do troch dní po ukončení mesiaca obci, v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt, ktorá vykoná príslušné opatrenia, taktiež úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

    Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na základe upozornenia školy a dokazovania pozastaví výplatu rodinných prídavkov na dieťa za príslušný mesiac v ktorom žiak zanedbával povinnú školskú dochádzku.

    Škola po zastavení výplaty prídavku na dieťa rodičovi, mesačne vyhodnocuje dochádzku žiaka do školy a spolupracuje s ÚPSVaR tak, že mu mesačne v priebehu najmenej troch mesiacov zasiela oznámenie o dochádzke žiaka do školy.

    Pri vymeškaní 100 a viac neospravedlnených hodín za jeden školský rok ide o podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia mravnej výchovy v dôsledku umožnenia vedenia záhaľčivého života v zmysle ustanovenia §211 zákona č. 300/2005 Z. z. trestného zákona. (rodič môže byť obvinený z trestného činu zanedbávania výchovy dieťaťa.