Školský vzdelávací program

 

Inovovaný Rámcový učebný plán pre základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským:

I._st._-_iRUP_-_2019-2020.pdf

II._st._-_iRUP_-_2019-2020.pdf

II._st._-_iRUP_hokej._tr._2019-2020.pdf