• Problém s EduPage kontom alebo s prihlásením do MS Teams?
   čítajte: EduPage návod | Rodičovské konto - žiacke konto
   píšte: admin@sedmicka.eu

    • 7. máj 2020 - budova 2. stupňa
    • 2015 - budova 2. stupňa
    • 2015 - budova 1. stupňa a ŠJ
  • 7. 9. 2021:
   Odovzdávanie antigénových samotestov zákonným zástupcom žiakov

   Vážení rodičia,
   oznamujeme Vám, že  16. a  17.  9. 2021  bude  škola s distritribuovať antigénové samotesty. Testy budú odovzdané zákonným zástupcom žiakov.

   Odovzdávanie sa uskutoční pred vstupom do budov I. a II. stupňa.

   štvrtok 16. 9. 2021
   I. stupeň  14:00 – 17:00 hod. pred budovou  I. stupňa
   II. stupeň 14:00 – 18:00 hod.  pred budovou II. stupňa

   piatok 17. 9. 2021
   I. a II. stupeň 13:00 – 15:00 hod. pred jednotlivými budovami.

   Testy obdržia tí žiaci, ktorých rodičia prejavili v auguste o testy záujem.
   Z dôvodu veľkého záujmu o testy ministerstvo školstva redukovalo počet testov na žiaka z pôvodných 25ks na 5ks. V momente, keď škola obdrží zvyšné testy, budeme ich obratom distribuovať žiakom.

   Za pochopenie ďakujeme.

   Výsledky priebežného testovania môžete oznamovať pomocou aplikácie EduPage-Žiadosti/Vyhlásenia-Domáci AG test výsledok.

   Informačný leták a návody na použitie:
   samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf
   Sprievodca-samotestovanie-Covid-19_(4).pdf

   Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR:
   https://youtu.be/bihiBgpM9pc


   7. 9. 2021:
   Poplatok za ŠKD
   Vážení rodičia,
   poplatok za ŠKD ostáva 12, 00 €/mesiac, predplatiť je možné do decembra, t.j. max 48, 00 €.
   Preplatok  za minulý školský rok je prenesený a viditeľný v EduPage. Pri úhrade zadávajte meno, priezvisko, triedu žiaka.
   Žiadame Vás, aby ste uprednostnili platbu pomocou aplikácie EduPage, samozrejme môžete využiť aj platbu bankovým prevodom. Číslo účtu zostáva nezmenené /SK23 7500 0000 0040 1641 3545/.

   Ďakujem.

   Mgr. Patrik Zelenka, riaditeľ školy


   3. 9. 2021:
   Preradenie okresu Trenčín do oranžovej farby Covid automatu
   Vzhľadom na zaradenie okresu TN do stupňa ostražitosti (oranžový okres) COVID AUTOMATU  od 6. 9. 2021 (pondelok)  vzniká zákonným zástupcom/rodičom povinnosť odovzdať tlačivo - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Vyhlásenie o bezpríznakovosti).  Tlačivo je možné odovzdať elektronicky (EduPage - rodičovské konto) alebo vytlačené z web stránky našej školy, vypísané a podpísané zákonným zástupcom/rodičom. Rodičom, ktorí tlačivo už odovzdali, nevzniká opätovná povinnosť odovzdania/odoslania tlačiva.

   Tlačivo odovzdávate iba pri nástupe do školy - v pondelok  6. 9. 2021 a následne až v prípade, ak bude žiak/žiačka chýbať v škole 3 a viac dní vrátane víkendu. Príklad: žiak chýba v piatok, nasleduje víkend = povinnosť odovzdať opäť tlačivo - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

   EduPage návod :

   1. úvod
   2. žiadosti/vyhlásenia
   3. klik vpravo dole na znamienko plus
   4. vybrať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – Platí od 1. 9. 2021
   5. vybrať dátum – 6. 9.
   6. uložiť

   3. 9. 2021:
   Odovzdávanie vzoriek PCR kloktacích testov
   Dňa 6. 9. 2021 sa na našej škole uskutoční odovzdávanie vzoriek PCR kloktacích testov.  Testy sa budú odovzdávať v exteriéri pred budovami základnej školy. Testy môžete odovzdať povereným pracovníkom v čase od 7:30 do 8:00 na nasledovných miestach:

   • žiaci 2. ročníka – pred budovou ŠKD v mieste, kde sa nachádzajú triedy 2. ročníka
   • žiaci 1., 3. a 4. ročníka – pred budovou I. stupňa
   • žiaci 5. až 9. ročníka – pred budovou II. stupňa

   Žiaci, ktorí navštevujú rannú družinu, odovzdajú vzorku príslušnej pani vychovávateľke.

   Pri odovzdávaní vzorky PCR testu je potrebné odovzdať aj tlačivo  Čestné vyhlásenie – samozber (Cestne_vyhlasenie-samoodber.pdf).

   Vyhlásenie je možné odovzdať v tlačenej podobe (stiahnuť zo stránky školy, vypísať a podpísať), alebo použitím aplikácie EduPage.


   31. 8. 2021:
   Dotácie na stravu alebo daňový bonus: Dotacie_na_stravu_alebo_danovy_bonus.pdf


   30. 8. 2021:
   Organizácia testovania PCR kloktacími testami: Kloktacie_PCR_testy.pdf


   27. 8. 2021:
   Informácie pre rodičov prvákov

   • spoločné otvorenie školského roka pre žiakov, rodičov a učiteľov 1. ročníka bude 2. septembra 2021 o 8:00 hod. v telocvični I. stupňa,
   • vstup do školy bude umožnený len pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení a odporúčaní RÚVZ počas pandémie ochorenia COVID–19,
   • rodičia prvákov pri  vstupe do budovy odovzdajú  svoje vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti (bude k dispozícii aj pri vstupe do školy),
   • po slávnostnom otvorení šk. roka sa v triedach dozviete všetky potrebné informácie od triednych p. učiteliek svojich detí,
   • predpokladaný koniec je do 10:00 hod.,
   • školská jedáleň a ŠKD fungujú od 2. septembra v plnom režime.

   27. 8. 2021:
   Organizácia začiatku šk. roka 2021/2022 pre 2. až 9. ročník - 2. september 2021 (štvrtok)

   • 2.– 9. ročník  –  9:00 hod. príchod do tried,
   • pri vchode je povinná dezinfekcia rúk, vstup len s ochranným rúškom za dodržiavania odstupov,
   • rozdelenie žiakov 5. ročníka bude zverejnené vo vestibule budovy školy II. st.,
   • odchod na obed 2. – 4..roč.  – o 10:15 hod. (žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD), alebo od 11:00 hod. – podľa oddelení ŠKD,
   • odchod na obed II. st. -  o 9:45 hod.,
   • od 3. septembra budú obidve budovy školy otvorené pre žiakov denne od 7:30 hod.

   27. 8. 2021:
   Vážení rodičia.
   Radi by sme Vás informovali o priebehu testovania PCR kloktacími testami. Informácia sa týka zákonných zástupcov, ktorí si objednali PCR kloktacie testy. Testovanie PCR kloktacími testami nebude realizované v budove školy. Testovanie bude prebiehať v domácom prostredí. Všetky potrebné informácie Vám budú zaslané  včas. Predpokladaný termín testovania je začiatok septembra.
   Ďakujeme
   Mgr. Patrik Zelenka, riaditeľ školy


   26. 8. 2021: Informácie k organizácii školského roka: Informacie_k_organizacii_skolskeho_roka.pdf


   Oznam pre rodičov žiakov v Hmotnej núdzi

   V zmysle § 4 ods. 1 písm. b) Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:

   Dotácie na školské pomôcky
   Školské potreby podľa tohto zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.
   Rodičia ktorí sú v HN a majú záujem o dotáciu na školské pomôcky, je potrebné doručiť buď potvrdenie o poberaní pomoci v HN alebo posúdený formulár na ŽM z UPSVaR.
   Čo sa týka rodičov, ktorí nepoberajú pomoc v HN, ale ich príjem je najviac vo výške životného minima, k zapísaniu takéhoto dieťaťa do zoznamu je potrebné doložiť formulár na posúdenie príjmu potvrdený od UPSVaR (Formular_na_posudenie_prijmu.pdf).

    

   Všetky potvrdenia je nutné doniest na sekretariát školy ZŠ Hodžova do 27.8. 2021 do 10:00 hod.

    

   Mgr. Ľuboš Golian
   školský soc. pedagóg 


   "Obedy zadarmo" a daňový bonus na dieťa od 1.8.2021: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=590


   Informácia pre rodičov o novom postupe pri podávaní žiadosti o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom

    

   Prvú skupinu tvoria deti (žiaci), ktoré žijú v domácnosti, v ktorej sa poskytuje POMOC V HMOTNEJ NÚDZI (PHN)
   - rodič je povinný priniesť z ÚPVSaR v Trenčíne POTVRDENIE, že dieťa (žiak) žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

   Druhú skupinu tvoria deti (žiaci), ktoré žijú v domácnosti, ktorej  PRÍJEM JE NAJVIAC VO VÝŠKE ŽIVOTNÉHO MINIMA (ŽM)
   - rodič je povinný priniesť vyplnený formulár z ÚPVSaR - FORMULÁR NA POSÚDENIE PRÍJMU
   (Priloha_c._2_Formular_na_posudenie_prijmu_(1).docx)

   Tretiu skupinu tvoria deti (žiaci) BEZ NÁROKU NA DAŇOVÝ BONUS, čo rodič dokladuje - ČESTNÝM VYHLÁSENÍM (Priloha_c._3_cestne_vyhlasenie_(1).docx), do tohto okruhu spadajú deti (žiaci) od 6 do 15 rokov.

   Podľa usmernenia ÚPSVaR je nutné upozorniť rodičov, že ak bude žiak zapísaný do tohto zoznamu od 1.9. do 31.12.2021 a rodič sa v tomto období zamestná, nárok na daňový bonus si bude môcť uplatniť až od januára 2022.

   Potvrdenia od zákonných zástupcov detí (žiakov) je nutné vybaviť na ÚPVSaR a doniesť na sekretariát školy, prípadne do schránky školy, ktorá je pri hlavnom vchode budovy ZŠ Hodžova do 31. 7. 2021.
    
   Mgr. Ľuboš Golian
   školský soc. pedagóg 

   • ŠKD: Putovný pohár CVČ
    • ŠKD: Putovný pohár CVČ
    • 21. 7. 2021
    • Piate oddelenie z ŠKD Sedmička sa zapojilo do súťaže o putovný pohár CVČ, kde sme získali prvé miesto, pod názvom Veselé sovičky, ktoré viedla vychovávateľka Danka Kotrhová.

    • ŠKD: Putovný pohár CVČ:
   • Detská osobnosť mesta Trenčín
   • ŠKD: Deň otcov
   • ŠKD: Prvácka pasovačka
    • ŠKD: Prvácka pasovačka
    • 16. 6. 2021
    • Prvácka pasovačka je obľúbená akcia, na ktorej sa spravidla podieľajú všetky prvácke a štvrtácke triedy. Tento rok sme ju takmer nestihli. Napokon však všetko dobre dopadlo a za dodržania všetkých opatrení, boli naši prváci pasovaní za klubákov. Zvedavej kráľovskej družine predviedli, že vedia byť odvážni a neboja sa ukázať, čo sa naučili. Pre štvrtákov bola táto akcia rozlúčkou so životom v ŠKD. Novým klubákom želáme veľa príjemne strávených dní v spoločnosti kamarátov.

    • ŠKD: Prvácka pasovačka:
   • Poďakovanie za nové učebne
    • Poďakovanie za nové učebne
    • 8. 6. 2021
    • Nakoľko sa školský podporný tím rozrástol o nových členov, a to o školskú psychologičku a ďalšiu školskú špeciálnu pedagogičku, bolo nutné zabezpečiť 2 nové učebne pre samostatnú odbornú prácu školských špeciálnych pedagogičiek.

     Vďaka priateľom a známym, ktorí nám finančne pomohli, sa nám náš sen a cieľ podarilo uskutočniť. Naše učebne sa stali realitou!!! :) Máme vytvorené výborné podmienky pre prácu s deťmi a veríme, že sa im tu bude páčiť a budú sa cítiť príjemne...

    • Poďakovanie za nové učebne:
   • ŠKD: Deň matiek
   • Deň Zeme (1. stupeň)
   • ŠKD: Fotenie s Gagarinom
    • ŠKD: Fotenie s Gagarinom
    • 20. 4. 2021
    • Náš ŠKD si radostne pripomenul šesťdesiate výročie letu Jurija Gagarina do vesmíru, povedali sme si podrobnosti letu a čo to o Gagarinovom živote. A potom sme uvoľnili fantázii uzdu a nakreslili sme to, čo asi tak mohol Jurij vo vesmíre zažiť, alebo čo by sme tam azda chceli vidieť my sami 🙂 Rakety,
    • ŠKD: Fotenie s Gagarinom:
  • Partneri

   • Edupage
  • EduPage - prihlásenie:

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • STAŇ SA NAŠÍM FANÚŠIKOM

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 9047826