Zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

Zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 sa bude konať 9. a 10. apríla 2018 (pondelok a utorok) od 14.00 do 17.00 hod. v budove I. stupňa ZŠ.

 

Škola v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zmene školského zákona č. 188/2015 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, pri zápise vyžaduje tieto osobné údaje:

 

a) osobné údaje dieťaťa

b) meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefón a zamestnávateľa zákonných zástupcov

 

So sebou si treba priniesť:

a) rodný list dieťaťa (originál)

b) platný občiansky preukaz zákonných zástupcov

c) vyplnený protokol o zápise dieťaťa do školy

 

Ďalšie doplňujúce dokumenty (vyplní zákonný zástupca len v prípade potreby):

a) žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

b) žiadosť o predčasné zaškolenie

c) žiadosť o plnenie školskej dochádzky v zahraničí

 

Všetky tlačivá si môžete stiahnuť na stránke našej školy v časti Dokumenty na stiahnutie.

 

Je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obidvaja rodičia.

V prípade, že to nie je možné, prítomný rodič na zápise vyplní a podpíše Čestné prehlásenie zákonného zástupcu, ktorým potvrdí, že informoval druhého z rodičov o zápise ich dieťaťa do našej školy.

 

Osobná účasť dieťaťa je nutná. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť zápisu v uvedených dňoch, môžete si dohodnúť individuálny zápis u Mgr. A. Múdrej, zástupkyne riaditeľa školy. Kontakt: 0902 911 281.

 

V zmysle platnej legislatívy musia podpísať prevzatie rozhodnutia o prijatí žiaka do 1. ročníka obidvaja rodičia osobne. Žiadame preto rodičov, aby sa k prevzatiu dostavili obidvaja s platným občianskym preukazom.

Presný termín vydávania rozhodnutí bude zverejnený na internetovej stránke našej školy.